Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Lze vrátit darovanou nemovitost?

Dobrý den, potřebuji vaši pomoc. Darovala jsem dceři nemovitost, ale dcera s rodinou se chová hrubě. Je možné nemovitost získat zpět?   Děkuji za odpověď.  

Odpovědět
Rádce | 11.03.2014

Dobrý den,

děkujeme vám za zaslání dotazu.

Odpověď pro vás připravilo naše právní oddělení.

I dle nové právní úpravy dle zákona o č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně poté § 2072 a následující, je možno odvolat dar pro nevděk:

Podle uvedené právní úpravy platí následující:

Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné (například pokud obdarovaný
již dar prodal třetí osobě), zaplacení jeho obvyklé ceny.

Za nevděk vůči dárci se dle okolností považuje také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem.

Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc.

Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, popřípadě ode dne, kdy dárce získal vědomost o důvodu pro odvolání daru.
Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce.

Dle uvedené úpravy tedy může dárce obdarovaným oznámit (velmi doporučujeme písemnou formu), že od darovací smlouvy na danou nemovitost odstupuje pro nevděk obdarovaných ve smyslu ust. § 2072 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že obdarovaní jsou s ohledem na svůj nevděk vůči dárci nepoctivými držiteli darované nemovitosti a že požaduje vydání celého daru,
a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.
Pokud by však již uběhla doba delší než rok od ode dne, co obdarovaní dárci ublížili (popř. ode dne, kdy se dárce o důvodu pro odvolání daru dozvěděl), soud by k takovému
odvolání daru nepřihlédl, pokud by obdarovaní namítli opožděné odvolání daru.

Pouze závěrem však upozorňujeme, že pokud došlo k jednání Vašich příbuzných před koncem roku, uplatnila by se původní právní úprava starého občanského zákoníku, která však je obdobná. Pokud se jedná o pokračující jednání, budete postupovat podle občanského zákoníku nového. V každém případě je nutno v písemném odvolání daru co nejpřesněji vymezit, v čem hrubé chování Vašich příbuzných spočívá.
Zároveň zvažte, jak takové chování můžete dokázat
v případném soudním sporu, tzn. zda nemáte nějaké listiny nebo svědecké výpovědi, které by Vás podpořili. Předpokládáme také, že nemovitost je v katastru nemovitostí již napsána na Vaši dceru, po odvolání daru tedy musíte taktéž podat návrh na zápis Vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Pokud Vaše dcera v nemovitosti bydlí a dobrovolně se
nevystěhuje, bude nutno přistoupit k podání žaloby na vyklizení.

V případě doplnění informací se na nás neváhejte obrátit.