Rádce pro Vaši nemovitost

RU EN CZ

Domu stíní sousedovi stromy

Dobrý den, může si soused nechat vzrůst stromy do výšky nad 2m, pokud je to naše jižní strana a stíní nám do oken domu i na zahradu? Jedná se o smrky, smlouvu podepsanou o udržování živého plotu nedodržuje. Děkuji

Odpovědět
| 02.03.2015

VZROSTLÉ SOUSEDOVY STROMY VRHAJÍ STÍNY DO OKEN MÉHO DOMU I ZAHRADY

Rádce | 25.03.2014

Děkujeme za zaslání dotazu a posíláme odpověď na váš dotaz, kterou připravil právník naší služby.

Z Vašeho dotazu není zřejmé, jak daleko od společné hranice Vašeho pozemku s pozemkem Vašeho souseda se strom nachází, ani co je předmětem úpravy Vámi zmíněné „smlouvy o udržování živého plotu“, nicméně k dotazu lze uvést následující:

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. k naznačené problematice uvádí v § 1013 a 1017 toto:

§ 1013
(1) Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku;
to platí i o vnikání zvířat.
Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.

§ 1017
„(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil.
Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.“

Základní otázkou je zde splnění požadavku nepřiměřenosti místním poměrům a podstatné omezení obvyklého užívání Vašeho pozemku.
Obtěžuje-li Vás sousední strom svým stíněním skutečně nepřiměřeně a podstatně Vás omezuje v užívání Vašeho pozemku (a domu), máte právo po sousedovi požadovat, aby se zdržel těchto neoprávněných zásahů (neboli tzv.imisí), a nezjedná-li nápravu, můžete se ochrany Vašeho vlastnického práva před neoprávněným zásahem domáhat žalobou u soudu.

Dle citovaného ustanovení § 1017 nového občanského zákoníku byste teoreticky mohla požadovat odstranění sousedova stromu v případě, že jsou splněny následující 2 podmínky:

1) Předmětný strom se nachází méně než 3 metry od společné hranice obou pozemků.
2) Vlastník sousedního pozemku má pro žádost o odstranění stromu
rozumný důvod.

Bez bližší znalosti případu nelze říci, jste-li oprávněna požadovat, aby Váš soused podnikl kroky k zamezení stínění Vašeho domu a pozemku (odstraněním či zastřižením větví stromu), neboť záleží na konkrétních okolnostech, zejména je-li zastínění Vašeho pozemku nepřiměřené místním poměrům, omezuje-li Vás podstatně v užívání pozemku a stavby, atd.

Bez bližší znalosti Vámi zmíněné „smlouvy o udržování živého plotu“ nelze rovněž říci, jaká práva byste v souvislosti s touto smlouvou mohla v daném případě uplatnit.
Představuje-li vzrůst předmětného stromu porušení uzavřené
smlouvy, mohla byste se na souseda obrátit s požadavkem na plnění jeho smluvních povinností a sdělit mu, že v opačném případě vůči němu uplatníte nárok na náhradu škody způsobené porušením jeho smluvní povinnosti.

Upozorňujeme však, že jde pouze o teoretické možnosti řešení, neboť bez bližší znalosti okolností nelze doporučit konkrétní postup ve věci.

Doufám, že vám naše odpověď alespoň trochu pomohla, případné doplňující dotazy jsou možné.

Váš Rádce